banner-img-2a.jpg

 

-- Aktualności --

Dodatek Osłonowy 2024

Drukuj PDF

Od stycznia 2024 r. można ponownie ubiegać się o przyznanie i wypłatę dodatku osłonowego.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać:

 1. Osobiście w biurze Świadczeń Rodzinnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Rynek 2, 63-760 (pok. nr 207)w godzinach urzędowania Ośrodka:
  • poniedziałek – piątek: 7.00 – 15.00,
  • środa: 7.00 – 17.00,
 2. Listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub
 3. Elektronicznie na skrytkę ePUAP /mgopszduny/SkrytkaESP – wówczas wniosek należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do 30 kwietnia 2024 r., wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek osłonowy przysługuje:

 1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
 2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego (tzw. trzynasta emerytura) i kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego (tzw. czternasta emerytura).

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę” (tj. w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód), z tym, że gdy tak ustalona kwota dodatku osłonowego będzie niższa niż 20 zł, to dodatek ten nie będzie przysługiwał.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 30 czerwca 2024r. I będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem:

 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek w podwyższonej wysokości przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Skład gospodarstwa domowego

Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią  zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku osłonowego.

Pozytywne rozstrzygnięcia nie mają formy decyzji, jeśli wnioskodawca poda adres elektronicznej skrzynki pocztowej (e-mail) we wniosku, informacja o przyznaniu dodatku osłonowego przesłana zostanie na podany adres e-mail.

W przypadku, gdy adres e-mail nie zostanie podany, informacja nie zostanie przesłana – można ją będzie odebrać w siedzibie Ośrodka. Jej nie odebranie nie wpływa jednak na wypłatę dodatku – wypłaty dodatku będą realizowane niezależnie od odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.

WNIOSEK DO POBRANIA - DODATEK OSŁONOWY 2024

 

Informacja o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.

Drukuj PDF

    Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach informuje, iż ustawa z dnia 7 lipca 2023r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023r. poz. 1429) zakłada przebudowę od 1 stycznia 2024r. dotychczasowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez:
- wprowadzenie do systemu prawnego nowego świadczenia - świadczenia wspierającego kierowanego bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18r. życia,
- zmiany w warunkach przyznawania funkcjonującego obecnie świadczenia pielęgnacyjnego,
- likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Na podstawie art. 63 ust. 16 ww ustawy o świadczeniu wspierającym organ właściwy w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu, tj. do dnia 10 października 2023r., informuje osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.

Pełna nformacja o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna do pobrania poniżej.

Informacja

Drukuj PDF

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach informuje, że:

- zasiłek rodzinny przysługuj osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł.
W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka przysługuj osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł.
- fundusz alimentacyjny przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 209,00 zł.

Darmowa pomoc prawna w Urzędzie Miejskim w Zdunach

Drukuj PDF

Od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w pokoju nr 3 (parter) Urzędu Miejskiego w Zdunach działa Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Godziny przyjęć:

- poniedziałek godz. 9:00-13:00 – radca prawny Marian Ziajka

- środa godz. 13:00-17:00 – adwokat Roman Rutkowski

Punkt uruchomiony został w porozumieniu z Powiatem Krotoszyńskim.

W celu umówienia wizyty należy zadzwonić do Starostwa Powiatowego w Krotoszynie: 62 7254256 wew. 311.

W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest przyjęcie na miejscu - bez rezerwacji. 

Zapraszamy!

 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Drukuj PDF

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc dzieciom, uczniom i młodzieży oraz osoby dorosłe, zwłaszcza osoby starsze, chore lub niepełnosprawne i samotne.

W ramach programu ośrodek pomocy społecznej udziela wsparcia w formie posiłku, bądź świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności rodzinom
i osobom spełniającym warunek dochodowy tj. 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Oznacza to, że pomoc może być przyznana osobie samotnie gospodarującej, gdy jej dochód nie przekracza
1 164,00 zł netto, a w przypadku rodzinny, gdy dochód na członka wynosi nie więcej niż 900,00 zł netto.

W 2022 r. wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosiła 37 500.00 zł, udział środków własnych to 25 000,00 zł.

Przewidywany łączny koszt programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2023 r. wynosi 62 500,00 zł

INFORMACJA - DODATEK WĘGLOWY

Drukuj PDF

INFORMACJA KIEROWNIKA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUNACH o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego.

Na podstawie art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692), w związku z art. 36 §1, §2, art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz na podstawie Zarządzenia nr 607/2022 Burmistrza Zdun dla Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdunach zawiadamia, iż załatwienie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku węglowego, złożonych od dnia 18 sierpnia 2022 r. nie nastąpi w terminie miesiąca.
Wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym  i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Wielkopolskiego.

Gmina Zduny złożyła zapotrzebowanie na w/w środki w określonym przez Wojewodę terminie, jednak do dnia dzisiejszego ich nie otrzymała, co uniemożliwia realizację wypłat dodatków węglowych.
Wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

Strona 1 z 10

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.

Informacje o plikach cookie
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej.

Akceptuję ciasteczka z tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information