banner-img-2a.jpg

 

-- Aktualności --

Dodatek Węglowy

Drukuj PDF

Dodatek węglowy
 

W dniu 11.08.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r. Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej oraz w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdunach.
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmowane są na drugim piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdunach - pokój nr 203, a także za pośrednictwem platformy ePUAP.

Jako adresata EPUAP prosimy o wskazanie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach, a nie Urząd Miejski w Zdunach.

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje:

Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
(Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego;

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 •     osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 •     osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).


Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 62 721-50-53

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek do pobrania <<

(wkładka dla rodziny powyżej 6 osób)

 

500 plus tylko w ZUS

Drukuj PDF

Od 1 lutego 2022 r. wnioski o 500 plus przyjmuje tylko ZUS.

Uprzejmie informujemy, że od nowego roku obsługę programu prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a wnioski można przesyć tylko drogą elektroniczną. Tutaj więcej informacji.

STYPENDIUM SZKOLNE 2021/2022

Drukuj PDF

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO
na rok szkolny 2021/2022


WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W MIEJSKO – GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZDUNACH UL. RYNEK 2


W TERMINIE:

 1. od 1 września do 15 września danego roku szkolnego w przypadku uczniów szkół,

 2. od 1 września do 15 października danego roku szkolnego w przypadku słuchaczy kolegiów.

 

Pomoc materialna przysługuje:

 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu realizacji obowiązku nauki;

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Zgodnie z ustawą uczeń może otrzymać świadczenie wynoszące miesięcznie nie mniej niż 99,20 zł i nie więcej niż 248,00 zł.

 

Według Uchwały nr XL/259/10 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 czerwca 2010 r.

§ 10. 1. Stypendium może być przyznane w pełnej lub częściowej wysokości w zależności od sytuacji materialnej ucznia, uzależnionej od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie ucznia i wynosi miesięcznie:

1) do 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50% kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej;

2) do 150% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdy dochód na osobę w rodzinie wynosi od 50% do 70% kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej;

3) do 100% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdy dochód na osobę w rodzinie wynosi od 70% do 100% kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne
nie może być większa niż kwota 528 zł.

 

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 • Uczniom klas zerowych

 • Uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2 480 zł (rocznie).

 • Uczniowi, który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj.: Dz..U z 2020 r., poz.111)

 

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji (odpowiednio do sytuacji ucznia)

Dobry start w ZUS

Drukuj PDF


Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach
informuje:

Od 1 lipca 2021 r. wniosek o świadczenie z programu "Dobry Start" na rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie elektronicznie.


Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko w wieku od 7 do 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.


Ważne!
Wniosek można składać do 30 listopada 2021 r. za pomocą:

kanałów bankowości elektronicznej,
portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
PUE ZUS.

500 plus w 2021 roku

Drukuj PDF

Nowe wnioski o świadczenie wychowawcze („500 plus”) w 2021 r. będą przyjmowane:

 • od 1 lutego 2021 r. – drogą elektroniczną;
 • od 1 kwietnia 2021 r. – w urzędzie.

 

Jest kilka sposobów na złożenie wniosku w formie elektronicznej.
Można to zrobić przez:

 • kanał bankowości elektronicznej,
 • portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • PUE ZUS.

 

STOP COVID-19

Drukuj PDF

Strona 2 z 10

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.

Informacje o plikach cookie
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej.

Akceptuję ciasteczka z tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information