banner-img-2a.jpg

Strategia rozwiązywania problemów społecznych

Drukuj PDF

Wejście Polski do Unii Europejskiej oraz integrowanie polskiego systemu pomocy społecznej z systemami unijnymi doprowadziło do tego, że system krajowy został przeorganizowany, a przed władzami samorządowymi powstały nowe zadania z zakresu polityki społecznej.

 

Od maja 2004 roku Polska musi respektować generalne dyrektywy Unii Europejskiej. Podstawowe, zapisane w nich kierunki działań w zakresie polityki społecznej, można ująć następująco:

 • przeciwdziałanie marginalizacji, wykluczeniu jednostek, grup społecznych, całych społeczności,

 • wzmacnianie postaw społecznych w celu uruchamiania mechanizmów tworzenia społeczeństwa obywatelskiego.

   

Rozpoczęcie działania w wyznaczonych kierunkach możliwe jest dzięki:

 • zdefiniowaniu własnych problemów,

 • wypracowaniu strategii i programów zmian,

 • zorganizowaniu się w celu wdrożenia zmian społecznych.

   

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Zduny 2008 – 2013 jest dokumentem, który wskazując na kluczowe trudności społeczne – z jakimi borykają się mieszkańcy gminy – wytycza działania na rzecz niwelowania zjawisk społecznie niepożądanych, a także sposoby tworzenia mechanizmów wzmacniających efektywność dokonywanych zmian.

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest zgodna z podstawowymi zasadami życia społecznego, w szczególności zaś z zasadą pomocniczości, partycypacji społecznej i współodpowiedzialności. Wszelkie przedsięwzięcia podejmowane zarówno w okresie tworzenia Strategii, jak i jej stosowania możliwe są dzięki współdziałaniu aktywnych podmiotów sceny publicznej. Działania te skierowane są głównie ku środowiskom, które pozostają na marginesie życia społecznego, wykluczonych społecznie, lub zagrożonych tym zjawiskiem. Dzięki świadomości, że marginalizacja należy do naturalnych procesów społecznych i jej dynamiczny wzrost jest nieodłącznym atrybutem przemian społecznych, przeciwdziałanie jej urosło do istotnych zadań europejskiej polityki społecznej i znalazło swoje odzwierciedlenie w projekcie strategii polityki społecznej na poziomie całego kraju.

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Zduny 2008 – 2013, jest długookresowym dokumentem planistycznym, stanowiącym uzupełnienie Strategii rozwoju Gminy i Miasta Zduny na lata 2004-2013 z grudnia 2003 roku.. Samorząd gminny został zobligowany do jej opracowania na mocy Ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 17, 1 pkt 1 tejże ustawy do zadań gminy należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

 

Niniejszy dokument – nazywany zastępczo Strategią lub Strategią Zdun – został opracowany przez Poznański Regionalny Ośrodek Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i Kontakt Konsulting z siedzibą w Zielonej Górze, przy wykorzystaniu własnych analiz, materiałów przygotowanych przez komórki organizacyjne i jednostki administracji samorządowej oraz ogólnie dostępnych materiałów informacyjnych o Zdunach jako mieście i gminie.

 

Cele Strategii pozostają zgodne z dwoma podstawowymi założeniami Strategii rozwoju Gminy i Miasta Zduny na lata 2004-2013:

 • przeciwdziałanie najdotkliwiej odczuwalnym problemom społecznym, w tym likwidacja patologii społecznych i przeciwdziałanie bezrobociu,

 • zaspokojenie potrzeb grup wymagających ukierunkowanych działań – dzieci, chorych, osób starszych i niepełnosprawnych.

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych została zbudowana wokół czterech obszarów strategicznych, określonych po zdiagnozowaniu problemów społecznych gminy Zduny:

 • Edukacja publiczna.

 • Pomoc społeczna, polityka prorodzinna oraz jakość zamieszkiwania.

 • Rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii.

 • Dobra opieka medyczna i socjalna.

 

Dokument Strategii obejmuje swoim zakresem stosunkowo długi okres czasu. Konieczne będzie więc stałe monitorowanie i ewaluowanie realizacji zadań. Działania te będą pomocne, jeśli zmieniające się uwarunkowania i potrzeby społeczne wykażą konieczność ewentualnego przeformułowaniu celów i zadań przewidzianych do wykonania w kolejnych etapach realizacji Strategii. Jest to niezwykle ważne z punktu widzenia efektywności Strategii.

 

Dokument do pobrania w całości

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.

Informacje o plikach cookie
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej.

Akceptuję ciasteczka z tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information