banner-img-2a.jpg

 

-- Aktualności --

Informacja o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.

Drukuj PDF

    Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach informuje, iż ustawa z dnia 7 lipca 2023r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023r. poz. 1429) zakłada przebudowę od 1 stycznia 2024r. dotychczasowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez:
- wprowadzenie do systemu prawnego nowego świadczenia - świadczenia wspierającego kierowanego bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18r. życia,
- zmiany w warunkach przyznawania funkcjonującego obecnie świadczenia pielęgnacyjnego,
- likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Na podstawie art. 63 ust. 16 ww ustawy o świadczeniu wspierającym organ właściwy w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu, tj. do dnia 10 października 2023r., informuje osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.

Pełna nformacja o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna do pobrania poniżej.

Informacja

Drukuj PDF

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach informuje, że:

- zasiłek rodzinny przysługuj osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł.
W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka przysługuj osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł.
- fundusz alimentacyjny przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 209,00 zł.

Darmowa pomoc prawna w Urzędzie Miejskim w Zdunach

Drukuj PDF

Od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w pokoju nr 3 (parter) Urzędu Miejskiego w Zdunach działa Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Godziny przyjęć:

- poniedziałek godz. 9:00-13:00 – radca prawny Marian Ziajka

- środa godz. 13:00-17:00 – adwokat Roman Rutkowski

Punkt uruchomiony został w porozumieniu z Powiatem Krotoszyńskim.

W celu umówienia wizyty należy zadzwonić do Starostwa Powiatowego w Krotoszynie: 62 7254256 wew. 311.

W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest przyjęcie na miejscu - bez rezerwacji. 

Zapraszamy!

 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Drukuj PDF

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc dzieciom, uczniom i młodzieży oraz osoby dorosłe, zwłaszcza osoby starsze, chore lub niepełnosprawne i samotne.

W ramach programu ośrodek pomocy społecznej udziela wsparcia w formie posiłku, bądź świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności rodzinom
i osobom spełniającym warunek dochodowy tj. 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Oznacza to, że pomoc może być przyznana osobie samotnie gospodarującej, gdy jej dochód nie przekracza
1 164,00 zł netto, a w przypadku rodzinny, gdy dochód na członka wynosi nie więcej niż 900,00 zł netto.

W 2022 r. wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosiła 37 500.00 zł, udział środków własnych to 25 000,00 zł.

Przewidywany łączny koszt programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2023 r. wynosi 62 500,00 zł

INFORMACJA - DODATEK WĘGLOWY

Drukuj PDF

INFORMACJA KIEROWNIKA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUNACH o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego.

Na podstawie art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692), w związku z art. 36 §1, §2, art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz na podstawie Zarządzenia nr 607/2022 Burmistrza Zdun dla Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdunach zawiadamia, iż załatwienie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku węglowego, złożonych od dnia 18 sierpnia 2022 r. nie nastąpi w terminie miesiąca.
Wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym  i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Wielkopolskiego.

Gmina Zduny złożyła zapotrzebowanie na w/w środki w określonym przez Wojewodę terminie, jednak do dnia dzisiejszego ich nie otrzymała, co uniemożliwia realizację wypłat dodatków węglowych.
Wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

Dodatek Węglowy

Drukuj PDF

Dodatek węglowy
 

W dniu 11.08.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r. Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej oraz w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdunach.
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmowane są na drugim piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdunach - pokój nr 203, a także za pośrednictwem platformy ePUAP.

Jako adresata EPUAP prosimy o wskazanie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach, a nie Urząd Miejski w Zdunach.

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje:

Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
(Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego;

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  •     osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  •     osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).


Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 62 721-50-53

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek do pobrania <<

(wkładka dla rodziny powyżej 6 osób)

 

Strona 1 z 10

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.

Informacje o plikach cookie
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej.

Akceptuję ciasteczka z tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information