banner-img-2a.jpg

STYPENDIUM SZKOLNE 2021/2022

Drukuj PDF

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO
na rok szkolny 2021/2022


WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W MIEJSKO – GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZDUNACH UL. RYNEK 2


W TERMINIE:

  1. od 1 września do 15 września danego roku szkolnego w przypadku uczniów szkół,

  2. od 1 września do 15 października danego roku szkolnego w przypadku słuchaczy kolegiów.

 

Pomoc materialna przysługuje:

  1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

  2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu realizacji obowiązku nauki;

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Zgodnie z ustawą uczeń może otrzymać świadczenie wynoszące miesięcznie nie mniej niż 99,20 zł i nie więcej niż 248,00 zł.

 

Według Uchwały nr XL/259/10 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 czerwca 2010 r.

§ 10. 1. Stypendium może być przyznane w pełnej lub częściowej wysokości w zależności od sytuacji materialnej ucznia, uzależnionej od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie ucznia i wynosi miesięcznie:

1) do 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50% kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej;

2) do 150% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdy dochód na osobę w rodzinie wynosi od 50% do 70% kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej;

3) do 100% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdy dochód na osobę w rodzinie wynosi od 70% do 100% kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne
nie może być większa niż kwota 528 zł.

 

Stypendium szkolne nie przysługuje:

  • Uczniom klas zerowych

  • Uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2 480 zł (rocznie).

  • Uczniowi, który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj.: Dz..U z 2020 r., poz.111)

 

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji (odpowiednio do sytuacji ucznia)

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.

Informacje o plikach cookie
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej.

Akceptuję ciasteczka z tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information