A A A K

Budżet

I. Plan finansowy

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. 2017 poz. 2077)
Art. 11 ust. 3 Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, zwany dalej „planem finansowym jednostki budżetowej”

II. Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017r. poz. 1911 z późn. zm.). Rozdział 5 - Sprawozdawczość finansowaOpublikował: Damian Streubel
Publikacja dnia: 28.03.2022
Podpisał: Damian Streubel
Dokument z dnia: 17.06.2010
Dokument oglądany razy: 3 732