A A A K

Statut Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Statut w wersji .doc

STATUT
MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZDUNACH

§ 1

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach zwany dalej „Ośrodkiem Pomocy Społecznej” działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej / Dz. U. z 2004r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm./ zwanej dalej ustawą o pomocy społecznej
2. Uchwały Nr XIII/55/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Zdunach z dnia 19 lutego 1990r. w sprawie powołania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
3. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./
4. ustawy z dnia 23 stycznia 2003r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia / Dz. U. z 2003r. Nr 45, poz. 391/
5. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego / tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./
6. ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104/
7. ustawy z dnia 29 września1994r. o rachunkowości / Dz. U. z 2002r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm. /
8. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz. U.z 2004r. Nr 99 poz. 1001/

§ 2

1. Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną i budżetową podporządkowaną Radzie Miejskiej w Zdunach.
2. Obszarem działania Ośrodka Pomocy Społecznej jest teren obejmujący Gminę
i Miasto Zduny.
3. Siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej jest Urząd Gminy i Miasta Zduny.

§ 3

1. Przedmiotem działalności Ośrodka Pomocy jest organizacja i wykonywanie pomocy społecznej na terenie Gminy i Miasta Zduny.
2. Do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej należy w szczególności:
1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej
2) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń pomocy społecznej
3) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
4) pobudzanie aktywności społecznej w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin
5) pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki i uprawnienia,

§4

Zadania określone w § 3 Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje w ramach trzech grup zadań, do których należą:
1. Zadania własne gminy obejmujące:
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych,
2) przyznawanie pomocy rzeczowej,
3) przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,
4) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
5) inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy i miasta, współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

2. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym:
1. udzielanie schronienia, zapewnianie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
2. sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,
3. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków w wyniku zdarzenia losowego,
6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
7. opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę rezygnującą z zatrudniania w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
8. praca socjalna,
9. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
10. dożywianie dzieci,
11. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
12. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu
13. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie
14. przyznawanie i wypłata dodatków mieszkaniowych na podstawie odrębnych przepisów
3. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:
1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
2. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
3. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
4. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mającej na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
5. przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych na podstawie odrębnych przepisów,
6. Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej
a) postępowanie wobec osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja prowadzona przez komornika sądowego jest bezskuteczna,
b) przyznawanie zaliczek alimentacyjnych dla osób samotnie wychowujących dzieci, uprawnionych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna.

§ 5

W realizacji swych zadań Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z:
1) Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu, Wydziałem Polityki Społecznej i Delegaturą w Kaliszu, Odziałem Polityki Społecznej,
2) Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie,
3) Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
4) sądami, państwowymi jednostkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej,
5) Organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, stowarzyszeniami i fundacjami zakresie pomocy społecznej.

§ 6

1. W skład Ośrodka Pomocy społecznej wchodzą :
• Samodzielne stanowiska pracy
2. szczegółową strukturę organizacyjną, zadania i zasady funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Kierownika Ośrodka.


§ 7

1. Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje Kierownik odpowiedzialny za jego działalność, który w szczególności:
1) ustala potrzeby gminy w zakresie pomocy społecznej,
2) ustala plany i realizuje politykę kadrową Ośrodka Pomocy Społecznej,
3) zarządza mieniem i reprezentuje Ośrodek na zewnątrz,
4) sprawuje nadzór nad przyznawaniem świadczeń pomocy społecznej i pracą
pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej,
5) składa coroczne sprawozdanie Radzie Miejskiej z działalności Ośrodka,

2. Decyzje o zatrudnieniu i zwolnieniu Kierownika Ośrodka Pomocy podejmuje Burmistrz.

3. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej jest upoważniony do wydawania decyzji administracyjnych o przyznaniu lub odmowie świadczenia pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych i świadczeń rodzinnych.

4. Kierownika podczas nieobecności zastępuje upoważniony przez niego pracownik socjalny.

5. Kierownik zarządza Ośrodkiem Pomocy Społecznej przy pomocy
• Głównego Księgowego
• Samodzielnych stanowisk pracy
6. Jednostka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych.
7. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową jednostki ponoszą Kierownik oraz w zakresie mu powierzonym Główny Księgowy.

§ 8

1. Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego nadaniu przez Radę Miejską.
2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie i na zasadach obowiązujących dla jego nadania.Opublikował: Damian Streubel
Publikacja dnia: 10.04.2013
Podpisał: Damian Streubel
Dokument z dnia: 17.06.2010
Dokument oglądany razy: 15 983